Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 17, 2021

Vilka problem medför den kommunala beskattningsrätten och vad kan göras för att minska de negativa effekterna? Borde kommunernas och regionernas rätt att ta ut skatt begränsas?

Medverkande

Thomas Aronsson, professor i nationalekonomi, Handelshögskolan vid Umeå universitet (deltar via länk)

Annika Wallenskog,...


Dec 15, 2021

Hur stor kännedom har sparare om gröna fonder? Vilka personer investerar i dessa? Och varför är sambandet inte starkare mellan miljöengagemang och gröna investeringar?

Medverkande

Anders Anderson, forskare och senior rådgivare till Swedish House of Finance (SHoF) samt författare till artikeln Financial Literacy...


Dec 8, 2021

Sedan 1980-talet har inkomstojämlikheten ökat kraftigt i de flesta industriländer, inklusive i Sverige. Ojämlikhet som är varaktig mellan generationer upplevs som särskilt problematisk eftersom lika möjligheter för många är ett bättre mått på rättvisa än observerade inkomster. Hur förhåller sig social...


Dec 2, 2021

Regeringen har tillsatt en utredning som ska föreslå en äldreomsorgslag och lämna förslag som stärker tillgången till medicinsk kompetens inom äldreomsorgen. Utredningen leds av Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell. SNS bjuder in till samtal om uppdraget med representanter från kommun,...


Dec 1, 2021

Varje år utbetalas ungefär mellan 11 och 27 miljarder kronor från välfärdssystemen på felaktiga grunder. Hur kan myndigheter bli bättre på att förebygga, upptäcka och förhindra felaktiga utbetalningar och bidragsbrott? SNS arrangerar nu en hearing med forskaren Amir Rostami som leder en ny utredning om...