Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 25, 2019

Efraim Benmelech is Professor in Financial Economics and Head of the Guthrie Center for Real Estate Research at the Kellogg School of Management and affiliated with the National Bureau of Economic Research (NBER).

In this financial panel, he will talk about new trends on lending in the global financial markets. He will...


Oct 18, 2019

Ett argument för att hålla nere hyrorna på bostäder är att det underlättar för ekonomiskt svagare grupper att hitta en bostad. Men vem gynnas i praktiken av vårt nuvarande system? 

Även om det i Sverige inte finns en hyresreglering i formell mening har bruksvärdessystemet under en lång tid hållit...


Oct 17, 2019

Statliga utredningar har länge varit viktiga vägar till politisk konsensus och rationellt beslutsfattande i Sverige. Det gäller särskilt utredningar där en bred krets politiker deltar. En mycket stor del av svensk lagstiftning har sitt ursprung i förslag från statliga utredningar.


Tillsättningen av och...


Oct 15, 2019

I våras tillsatte regeringen en utredning som ska föreslå hur arbetsrätten kan anpassas efter dagens arbetsmarknad. Utredningen ska undersöka hur man kan utöka undantagen från turordningsreglerna i LAS och särskilt ta hänsyn till mindre företags behov av flexibilitet. Samtidigt är utgångspunkten att den...


Oct 9, 2019

Vår globala matkonsumtion och vårt nuvarande livsmedelssystem behöver ställas om för att bli mer hälsosamt och för att minska klimatpåverkan. Vilket ansvar har livsmedelsindustrin och vad kan konsumenterna göra? Och vilka styrmedel bör politiker använda sig av? 

Therese Lindahl, forskare vid Beijerinstitutet...