Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 27, 2023

Sedan energikrisen 2022 har ambitionen om en gemensam europeisk elmarknad ofta ifrågasatts, inte minst i Sverige.

Medverkande

Mårten Bergman, ansvarig transmission och elmarknad, Svenska kraftnät

Pär Holmberg, docent i nationalekonomi, teknologie doktor i elkraftteknik, och forskare vid Institutet...


Nov 22, 2023

Avskiljning och lagring av koldioxid genom BECCS och CCS kan bli avgörande för att nå klimatmålen. Men hittills har det funnits svaga drivkrafter att införa sådan teknik. I en ny SNS-rapport förklarar tre forskare varför.

Medverkande

Karin Comstedt Webb, vice vd Heidelberg Materials Sverige

Malin Dahlroth, vd...


Nov 22, 2023

Hur stor är skillnaden mellan rika och fattiga? Har världen blivit mer ojämlik? Är Sverige världens jämlikaste land eller har klyftorna ökat mer här än någon annanstans?

Medverkande

PM Nilsson, tillträdande VD på tankesmedjan Timbro. PM Nilsson var tidigare chef för ledarredaktionen på Expressen...


Nov 20, 2023

Allt fler förespråkar att ge brottsbekämpande myndigheter kraftigare verktyg för att kunna samla in information och utreda brott. Verktygen kan leda till effektivare brottsbekämpning, men samtidigt få konsekvenser för den personliga integriteten.

Medverkande

Iain Cameron, professor i folkrätt vid...


Nov 17, 2023

Samtal om mångfald och inkludering med Karl Wennberg, finalist till SNS-priset 2023.

Mångfald och inkludering lyfts ofta fram som en prioriterad fråga av företag, både av rättvise- och lönsamhetsskäl. Karl Wennberg presenterar ny forskning om betydelsen av kulturell mångfald på ledningsnivå i det svenska...