Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 22, 2020

Hur har det gått på arbetsmarknaden för de flykting- och anhöriginvandrare som kommit till Sverige under de senaste åren? Det har forskaren Pernilla Andersson Joona ingående analyserat i en ny SNS-rapport.


Sverige har länge fört en integrationspolitik där deltagande i introduktionsinsatser utgör en viktig del. Många tidigare studier om etablering har analyserat hur det har gått för dem som kom till Sverige under 1980- och 1990-talen. Sedan dess har både mottagandet och arbetsmarknaden förändrats. Hur ser introduktionsinsatserna ut och leder de till jobb? Hur lång tid tar det att komma in på svensk arbetsmarknad? Skiljer sig etableringen i Sverige från den i Norge och Danmark?

 

Många flykting- och anhöriginvandrare får sitt första jobb inom de branscher som nu drabbas hårt av coronaviruset. Exempelvis får nästan var fjärde nyanländ man sitt första jobb inom hotell- och restaurangnäringen. Hur påverkar krisen arbetsmarknadsintegrationen på sikt?

 

Nationalekonomen Pernilla Andersson Joona har använt ett rikt datamaterial för att studera de som kommit till Sverige under senare år. Hennes rapport bidrar med nya insikter om hur integrationen fungerar på svensk arbetsmarknad.