Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 28, 2020

Är Sverige på väg att uppnå målet om nettonollutsläpp år 2045? Ligger regeringens första klimatpolitiska handlingsplan i linje med vad som behöver göras? Och vad innebär coronakrisen för klimatarbetet? 

Enligt klimatlagen, som är en del av det klimatpolitiska ramverket, ska regeringen vart fjärde år ta fram en klimatpolitisk handlingsplan för att redovisa hur klimatmålen ska uppnås. I december 2019 presenterades den första handlingsplanen av detta slag. Klimpolitiska rådet, som också är en del av det klimatpolitiska ramverket och som har i uppdrag att utvärdera regeringens klimatpolitik, har tagit fram en granskning av handlingsplanen. Rådets vice ordförande Johan Kuylenstierna presenterar denna rapport.

Vid webbinariet diskuterar vi även vad coronakrisen innebär för klimatarbetet. Den senaste tidens avmattning i ekonomin har lett till utsläppsminskningar, framförallt i de hårdast drabbade länderna. Är detta värt att glädjas åt eller är det bara en kortsiktig positiv bieffekt av en i övrigt hårt prövande situation? Vad innebär en lågkonjunktur för investeringar i klimatvänlig teknik? Och i vilken mån kan och bör de krispaket som just nu utformas bidra till klimatarbetet?