Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 27, 2020

Trots ambitiösa klimatmål är utsläppen från transportsektorn alltjämt höga. Hur kommer det sig att åtgärderna för att minska klimatpåverkan från denna sektor inte har haft större effekt? Vilka typer av styrmedel fungerar? I en ny SNS-rapport analyserar transportforskaren Maria Börjesson hur väl lämpad den svenska klimatpolitiken är för att möta utmaningarna i transportsektorn.

Medverkande

Anders Berger, chef för Public Affairs, Volvo Group

Maria Börjesson, professor i transportekonomi, Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)

Sven Hunhammar, måldirektör, Trafikverket och särskild utredare i utredningen om utfasning av fossila drivmedel och förbud mot försäljning av nya bensin- och dieseldrivna bilar

Anders Roth, ansvarig för hållbar mobilitet, IVL Svenska Miljöinstitutet

Samtalet leds av Thérèse Lind, forskningsledare, SNS.