Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 9, 2020

Senaste Pisa-undersökningen visade en uppgång i svenska elevers resultat. Men det var många elever som inte deltog i undersökningen på grund av bristande kunskaper i svenska. Antalet utlandsfödda elever i det svenska skolsystemet har på senare år ökat kraftigt. Mellan 2010 och 2017 dubblerades andelen utrikes...


Mar 3, 2020

Till följd av den demografiska utvecklingen och den snabba urbaniseringen har Sveriges kommuner väldigt olika förutsättningar. Många har redan i dag svårt att klara sitt välfärdsuppdrag och det blir troligen inte lättare under kommande decennier.

Med anledning av detta har den parlamentariska Kommunutredningen,...