Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 3, 2020

Till följd av den demografiska utvecklingen och den snabba urbaniseringen har Sveriges kommuner väldigt olika förutsättningar. Många har redan i dag svårt att klara sitt välfärdsuppdrag och det blir troligen inte lättare under kommande decennier.

Med anledning av detta har den parlamentariska Kommunutredningen, med representanter från samtliga riksdagspartier, haft i uppdrag att hitta en strategi för att stärka kommunernas möjligheter att fullgöra sina uppgifter. Några förslag som de har tagit ställning till är kommunsammanslagningar, asymmetrisk ansvarsfördelning, förändrade uppgifter och kommunal samverkan. 

I det här seminariet från SNS presenterar ordförande Niklas Karlsson utredningen och diskuterar slutsatserna med statsvetaren Gissur Ó Erlingsson, Arjeplogs kommunstyrelseordförande Britta Flinkfeldt och SKR:s förste vice ordförande Carola Gunnarsson.