Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 30, 2020

SNS/SHOF Finanspanel gästas av vice riksbankschef Anna Breman för ett samtal om penningpolitikens roll i kriser lik den vi nu är mitt inne i. Vilka åtgärder har Riksbanken vidtagit? Hur ser samordningen ut med andra myndigheter i Sverige? På vilket sätt arbetar Riksbanken och andra centralbanker för att...


Apr 28, 2020

Är Sverige på väg att uppnå målet om nettonollutsläpp år 2045? Ligger regeringens första klimatpolitiska handlingsplan i linje med vad som behöver göras? Och vad innebär coronakrisen för klimatarbetet? 

Enligt klimatlagen, som är en del av det klimatpolitiska ramverket, ska regeringen vart fjärde år ta...


Apr 27, 2020

Kan Carbon Capture and Storage (CCS), det vill säga koldioxidlagring, bli ett viktigt bidrag till minskade koldioxidutsläpp? Vad krävs i så fall för att tekniken ska slå igenom i Sverige? Och vilka är riskerna och osäkerhetsmomenten? Det är några frågor som vi diskuterar tillsammans med Filip Johnsson, en av...


Apr 24, 2020

Åtgärder för att begränsa spridningen av coronaviruset har dämpat den ekonomiska aktiviteten och företagens efterfrågan på krediter för att undvika akuta likviditetsproblem ökar snabbt. Om restriktionerna håller i sig riskerar många företag att gå i konkurs, vilket i sin tur skulle påverka...


Apr 22, 2020

Hur har det gått på arbetsmarknaden för de flykting- och anhöriginvandrare som kommit till Sverige under de senaste åren? Det har forskaren Pernilla Andersson Joona ingående analyserat i en ny SNS-rapport.


Sverige har länge fört en integrationspolitik där deltagande i introduktionsinsatser utgör en...