Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 3, 2020

Offentliga investeringar i allt från sjukhus till motorvägar överskrider ofta budget. Vad beror det på? Och hur kan det undvikas? I en ny SNS-rapport analyserar forskaren Giancarlo Spagnolo problemet och föreslår lösningar.

Medverkande

Sigbritt Karlsson, rektor, KTH
Sofia Lundberg, professor i nationalekonomi,...


Jun 1, 2020

Covid-19 lamslår ekonomier och hotar folkhälsan i land efter land. Vilka globala politiska och ekonomiska maktförskjutningar ger coronapandemin upphov till? Hur påverkas utvecklingen av agerandet i USA, Kina, Ryssland respektive EU? Vilken roll spelar det internationella samfundet? Hur kan fattiga länder komma...


Jun 1, 2020

Hur påverkas olika delar av bostadsmarknaden av coronakrisen? Hur motståndskraftiga är de svenska hushållen? Och vad kan göras för att upprätthålla den finansiella stabiliteten?

Medverkande

Henrik Braconier, chefsekonom, Finansinspektionen
Cecilia Hermansson, forskare vid avdelningen för fastighetsekonomi och...


May 27, 2020

Beslut att investera i infrastrukturprojekt är ofta förknippade med omfattande kostnader och långa tidshorisonter. Finns skäl att investera i infrastruktur nu när räntan är låg? Hur ser riskerna ut för skattebetalarna? Detta är något som transportforskaren Disa Asplund analyserar i en ny...


May 19, 2020

I coronakrisens kölvatten har många länder vidtagit långtgående åtgärder för att minska smittspridningen. Regeringar runt om i världen har fått mer makt på bekostnad av folkvalda parlament och på många håll hotas grundlagsskyddade rättigheter. Vilka effekter får detta på demokratin och vad kan vi lära...