Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 9, 2020

Senaste Pisa-undersökningen visade en uppgång i svenska elevers resultat. Men det var många elever som inte deltog i undersökningen på grund av bristande kunskaper i svenska. Antalet utlandsfödda elever i det svenska skolsystemet har på senare år ökat kraftigt. Mellan 2010 och 2017 dubblerades andelen utrikes födda elever i årskurs 9. Samtidigt observeras skillnader i studieresultat, där utrikes födda elever i genomsnitt presterar sämre än sina inrikes födda klasskamrater. Eftersom resultaten i grund- och gymnasieskolan direkt påverkar elevernas möjligheter till fortsatta studier och jobb är det viktigt att förstå vad som ligger bakom skillnaderna.

I en ny SNS-rapport undersöker forskarna Hans Grönqvist och Susan Niknami skillnaderna i studieresultat mellan inrikes och utrikes födda elever. Forskningen baseras bland annat på ett rikt datamaterial som täcker elevkullar över nästan tre decennier. De visar hur denna skillnad har utvecklats över tid och undersöker också vilka bakgrundsfaktorer som i störst utsträckning påverkar storleken på studiegapet.