Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 11, 2019

Sedan den så kallade flyktingvågen 2015 har migration varit ett särskilt hett debattämne. Men för att kunna se hur ett land påverkas av invandringen räcker det inte att titta på antalet människor som invandrar, minst lika viktigt är det att titta på varför någon kommer. Det är en av slutsatserna som Nationalekonomen Joakim Ruist har i sin nya bok Global migration - orsaker och konsekvenser, som presenteras i det här seminariet.