Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 9, 2019

En schablonbild av företagsledare är att de beslutar rationellt för att maximera sin egennytta, utan större hänsyn till andras intressen, och synen på vd:ar kan ha betydelse för hur regleringar av marknadsvillkor och annan lagstiftning riktad mot företag utformas. Genom sina inflytelserika positioner kan vd:ars...


Dec 5, 2019

Riksbankskommittén har gjort en genomlysning av Riksbankens uppdrag och organisation, bland annat mot bakgrund av erfarenheterna från finanskrisen, internationaliseringen av de finansiella marknaderna, nya risker i det finansiella systemet och minskad kontantanvändning.

Nu presenterar Mats Dillén, ordförande för...


Dec 3, 2019

EU-rätten påverkar i hög grad Sveriges skattelagstiftning inom företagsbeskattningen. Inom EU, liksom även inom OECD och G-20, pågår ett omfattande arbete för att motverka olika former av skatteplanering och skatteflykt. EU:s statsstödsregler fungerar också i viss mån som skydd mot införandet av särskilt...


Nov 15, 2019

Under hösten börjar nya regler gälla för lagring av uppgifter om elektronisk kommunikation vid brottsbekämpning. Enligt de nya datalagringsreglerna är tele- och internetoperatörer skyldiga att spara uppgifter om elektronisk kommunikation så att polis och andra brottsbekämpande myndigheter kan få tillgång till...


Nov 15, 2019

AI, digitalisering och automatisering förändrar både de produktionsprocesser, affärsmodeller, organisationer och de varor och tjänster som produceras i snart sagt alla sektorer och branscher.

Hur påverkar detta vilka förmågor och kunskaper som behövs framöver? Vilka arbetstillfällen kommer att försvinna och...