Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 5, 2019

Riksbankskommittén har gjort en genomlysning av Riksbankens uppdrag och organisation, bland annat mot bakgrund av erfarenheterna från finanskrisen, internationaliseringen av de finansiella marknaderna, nya risker i det finansiella systemet och minskad kontantanvändning.

Nu presenterar Mats Dillén, ordförande för den parlamentariska  Riksbankskommittén, förslaget på nytt penningpolitiskt ramverk och ny riksbankslag.