Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 18, 2019

Regeringen gav 2017 Socialstyrelsen i uppdrag att analysera vilka vårdområden som bör koncentreras till färre sjukhus. Arbetet väntas påverka resurser och kompetensförsörjning vid olika sjukhus på olika sätt och målet är att förbättra vårdkvaliteten för patienterna. Socialstyrelsens arbete har kommit en bra bit på vägen och regionerna kan nu ansöka om tillstånd att bedriva vård inom de områden som är först ut.

Med hjälp av ett rikt datamaterial över svensk cancervård studerar Daniel Avdic, forskare i hälsoekonomi vid Monash Business School, orsakssamband mellan patientvolymer och olika patientutfall. I studien analyseras om sambanden styrs av förändringar i medicinsk teknik, övergripande organisationsförändringar eller ökad praktisk erfarenhet bland kirurgerna när vården koncentreras. Det görs även simuleringar av hur vårdkvalitet och antalet avdelningar med cancerkirurgikapacitet i Sverige skulle påverkas vid införande av patientvolymgränser.

I en ny SNS-rapport har Daniel Avdic analyserat hur kvaliteten i cancervården påverkas av att fler operationer utförs vid färre sjukhus. Kan fler patienter leda till bättre vårdkvalitet?