Preview Mode Links will not work in preview mode

May 27, 2020

Beslut att investera i infrastrukturprojekt är ofta förknippade med omfattande kostnader och långa tidshorisonter. Finns skäl att investera i infrastruktur nu när räntan är låg? Hur ser riskerna ut för skattebetalarna? Detta är något som transportforskaren Disa Asplund analyserar i en ny SNS-rapport.

Medverkande

Disa Asplund, forskare vid VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut
Mats Dillén, fd generaldirektör Konjunkturinstitutet och tidigare ledamot i Kommittén om finansiering av offentliga infrastrukturinvesteringar via skatter, avgifter och privat kapital
Hans Forssman, Senior Investment Manager Infrastructure, Skandia
Gunnar Isacsson, samhällsekonom, Trafikverket

Samtalet modereras av Thérèse Lind, forskningsledare, SNS.