Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 23, 2019

Hur kan styrningen av rättskedjan effektiviseras och de rättsvårdande myndigheterna bli bättre på att samarbeta? Går det att minska antalet flaskhalsar i systemet? Och hur kan ett helhetsperspektiv uppnås?

För att minska brottsligheten och öka människors trygghet krävs bland annat en fungerande rättskedja. Riksrevisionen har granskat samordningen mellan polis, åklagare, domstolar och kriminalvård och gett förslag på hur den kan förbättras.

Enligt Riksrevisionen är kedjeperspektivet inte tillräckligt framträdande i regeringens styrning till myndigheterna. Bland annat kan samordningen och kommunikationen mellan aktörerna i rättskedjan förbättras på flera sätt. Regeringen och myndigheterna är medvetna om behovet av ett helhetsperspektiv men tar ändå inte tillräckligt stor hänsyn till vilka konsekvenser olika beslut får för hela rättskedjan.

Helena Fröberg, utredare, presenterar Riksrevisionens granskning och rekommendationer. Kommenterar gör Domstolsverkets generaldirektör Martin Holmgren, riksåklagare Petra Lundh, Eva Årestad Radner, Polismyndigheten samt Kriminalvårdens tillförordnade generaldirektör Stefan Strömberg.