Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 18, 2019

Frågan om höghastighetståg har lyfts fram som ett sätt att skapa ekonomisk tillväxt, men skulle det verkligen fungera? Maria Börjesson, professor i nationalekonomi, har undersökt frågan, och presenterar här effekterna på sysselsättning, bostadsbyggande och tillväxt, samt lyfter fram eventuella vinnare och förlorare på ett storskaligt infrastrukturprojekt.