Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 18, 2019

Regeringen gav 2017 Socialstyrelsen i uppdrag att analysera vilka vårdområden som bör koncentreras till färre sjukhus. Arbetet väntas påverka resurser och kompetensförsörjning vid olika sjukhus på olika sätt och målet är att förbättra vårdkvaliteten för patienterna. Socialstyrelsens arbete har kommit en...


Dec 17, 2019

The Government has appointed a study to analyze the pros and cons of Swedish participation in the EU's banking union. Some of the issues raised by the investigation are: How is supervision and crisis management affected? What will be the consequences for Swedish banks' competitive conditions? Under what conditions...


Dec 13, 2019

The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2019 was awarded jointly to Abhijit Banerjee, Esther Duflo and Michael Kremer for their experimental approach to alleviating global poverty.

The research has already helped in alleviating global poverty and has great potential to further improve...


Dec 9, 2019

En schablonbild av företagsledare är att de beslutar rationellt för att maximera sin egennytta, utan större hänsyn till andras intressen, och synen på vd:ar kan ha betydelse för hur regleringar av marknadsvillkor och annan lagstiftning riktad mot företag utformas. Genom sina inflytelserika positioner kan vd:ars...


Dec 5, 2019

Riksbankskommittén har gjort en genomlysning av Riksbankens uppdrag och organisation, bland annat mot bakgrund av erfarenheterna från finanskrisen, internationaliseringen av de finansiella marknaderna, nya risker i det finansiella systemet och minskad kontantanvändning.

Nu presenterar Mats Dillén, ordförande för...