Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 18, 2019

Ett argument för att hålla nere hyrorna på bostäder är att det underlättar för ekonomiskt svagare grupper att hitta en bostad. Men vem gynnas i praktiken av vårt nuvarande system? 

Även om det i Sverige inte finns en hyresreglering i formell mening har bruksvärdessystemet under en lång tid hållit nere hyrorna på en lägre nivå än vad som hade varit fallet med en fri hyressättning. Detta har lett till långa kötider, ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter och otillåten handel med hyreskontrakt.

I en ny SNS-rapport analyserar forskaren Fredrik Kopsch med hjälp av nya data hur hyresrätterna är fördelade över olika inkomstgrupper. Rapporten visar också hur hyresnivåerna skulle se ut på en oreglerad marknad. Med hjälp av nya data från Bostadsförmedlingen i Stockholm undersöks även vilka som bor i subventionerade hyresrätter i dag. Därigenom visas vilka inkomstgrupper som är de största vinnarna i det nuvarande systemet. Rapporten innehåller också intervjuer med köpare och säljare av hyreskontrakt på den svarta marknaden.