Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 22, 2024

Återuppbyggnaden av det civila försvaret har påbörjats och många privata aktörer ansvarar i dag för flera viktiga samhällsfunktioner. Många frågor behöver lösas kring hur näringslivets försörjningsberedskap bäst kan stärkas.

Medverkande

Pär Malmberg, Utredningen om näringslivets försörjningsberedskap (N 2022:08). Pär är även doktorand inom samhällsresiliens vid Handelshögskolan i Stockholm och associerad till King’s College London samt överstelöjtnant i Försvarsmaktens reserv.

Samtalet modereras av Anna Norén, forskningsledare på SNS.