Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 6, 2019

Skatters omfattning, och sättet att ta ut skatt, varierar över tid och mellan länder. Samtidigt medför globaliseringen att arbetsinkomster och bolagsvinster blir mer lättrörliga. För en öppen ekonomi som Sveriges kan det innebära en större känslighet för skatteförändringar i omvärlden.

Mot den bakgrunden har Konjunkturinstitutet, för SNS räkning, skrivit en rapport om svenska skatter i en internationell jämförelse. Rapporten ger en övergripande bild av hur skattebaserna och skatteuttagets sammansättning har förändrats över tid i Sverige. Den belyser också internationella trender under 2000-talet, liksom likheter och skillnader mellan Sverige och andra länder.

Rapporten presenteras av Konjunkturinstitutets generaldirektör Urban Hansson Brusewitz och kommenteras av nationalekonomen Åsa Hansson och tidigare finansminister Erik Åsbrink.