Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 14, 2024

Syftet med SNS forskning är att bidra till en saklig samhällsdebatt. Under året som gått har många intressanta SNS-rapporter publicerats. Tre forskare presenterar några av de senaste rönen.

Den sårbara staten. En forskningsöversikt om hur organiserad brottslighet påverkar stat och kommun

Carina Gunnarson,...


Jun 12, 2024

Samlad statistik om svenskarnas tillgångar och skulder vore värdefullt underlag vid analys av den ekonomiska politiken, hävdar förespråkarna för ett nytt register. Kritikerna lyfter de integritetsrisker som ett “stort statligt superregister” kan innebära och att det skulle kunna öppna för...


Jun 12, 2024

I juni avslutas SNS forskningsprojekt, som i tre år har belyst hur det offentliga åtagandet för vård och äldreomsorg kan organiseras och finansieras för att möta demografiska utmaningar och ökade kostnader.

Medverkande

Lina Maria Ellegård, docent i nationalekonomi vid Lunds universitet

Jean-Luc Af Geijerstam,...


Jun 3, 2024

Är det praktiskt och rättsligt möjligt att införa ett system som tar hänsyn till anbudsgivares tidigare prestationer vid offentlig upphandling? Den frågan besvarar forskarna från SNS Konjunkturråd 2022 i en ny SNS Analys.

Medverkande

Ulrica Dyrke, jurist och näringspolitisk expert på offentlig upphandling och...