Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 6, 2020

Den globala ekonomin har tvärstannat till följd av de åtgärder som vidtagits för att hindra spridningen av coronaviruset. Många företag inom både tjänstesektorn och industrin har de senaste veckorna permitterat eller varslat stora mängder personal. Enligt nya siffror från Arbetsförmedlingen ligger varslen i...


Apr 3, 2020

Sverige och andra länder har på kort tid beslutat om olika inskränkningar för människor och företag i syfte att värna liv och folkhälsa. Något som bland annat har medfört störningar i handel och gränsöverskridande leverantörskedjor för företag samtidigt som hushållens efterfrågan på varor och...


Apr 2, 2020

Samtidigt som land efter land kämpar med att dämpa smittspridningen varnar allt fler för förödande långsiktiga konsekvenser av att ekonomin stängs ned, i form av massarbetslöshet och depression. Hur ska coronapandemins effekter på liv och hälsa vägas mot konsekvenserna för samhället på sikt?

Frågan är...


Apr 1, 2020

Det finanspolitiska ramverket kom till efter den statsfinansiella krisen i början av 1990-talet. Syftet var att skapa en långsiktigt hållbar och transparent finanspolitik samt skapa marginaler för kristider. Ramverket innefattar en stram statlig budgetprocess, extern uppföljning och ett antal budgetpolitiska mål,...


Mar 9, 2020

Senaste Pisa-undersökningen visade en uppgång i svenska elevers resultat. Men det var många elever som inte deltog i undersökningen på grund av bristande kunskaper i svenska. Antalet utlandsfödda elever i det svenska skolsystemet har på senare år ökat kraftigt. Mellan 2010 och 2017 dubblerades andelen utrikes...